Lidan

Lidan

Lidan är en av Västergötlands största åar med avrinning till Vänern och  avrinningsområdet utgör över 2000 km².

Landskapet omkring vattensystemen utgörs till stor del av jordbruk - åkermarken utgör 44 %, skogsmarken 29 % och finns mest i södra delarna av avrinningsområdet. De största sjöarna är Hornborgasjön, Skärvalången och Rösjön.


Lidans norra gren bildas genom sammanflödet av flera bäckar i trakten av Falköping och Falbygdens högplatå. Den övre grenen har sina källflöden utmed platåbergens sluttningar eller på dess platåer. Dessa småbäckar rinner oftast genom ett öppet landskap med kalk- och lerrika moräner till dess att de via Slafsan och Hornborgaån når Hornborgasjön. Biflöden till Slafsan är bl.a. Pösan, Marbäcken och Markabäcken. Öster om Hornborgasjön övergår Hornborgaån i Flian som utgör ett av de största biflödena till Lidans huvudfåra. Andra större biflöden till Lidan är Afsån, Lannaån och Jungån.Lidans södra gren har sitt källflöde i sjön Grosken i Ulricehamns kommun. Grosken är Lidans
enda egentliga källsjö. Denna sydöstra del av avrinningsområdet karakteriseras av ett flackt,
småkulligt höjdområde beläget på c:a 200 m.ö.h. Berggrunden utgörs av gnejs vilket i sin tur
innebär att Lidan till stor del rinner genom urbergsmoränmarker ända tills den når trakten av
Tråvad i Vara kommun där lerslätten tar vid. Viss påverkan av kalkrikt vatten sker dock genom de grenar av Lidan som sträcker upp mot södra Falbygden.